Všeobecné podmienky súťaží v In Drive magazíne Slovak Lines

Ak nie je v pravidlách súťaže uvedené inak, platia pre súťaže tieto všeobecné pravidlá:

 

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s adresou doručovania výhier na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Súťažiaci sa nemôžu zúčastniť jednej a tej istej súťaže viackrát

Redakcia In Drive magazínu Slovak Lines sa zaväzuje vyhodnotiť súťaže uverejnené na socialnej sieti Slovak Lines magazín, najneskôr do 14 dní po ich ukončení

Účastníci súťaží, ktorí nespĺňajú podmienky súťaží alebo tí, ktorí konajú v rozpore s pravidlami súťaže, s dobrými mravmi či zásadami fair-play, nebudú do súťaže zaradení, prípadne budú redakciou vyradení.

Výsledky súťaží budú uverejnené na sociálnej sieti @slovaklinesmagazin.sk, vždy najneskôr do 14 dní po skončení súťaže

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojho mena a miesta bydliska na sociálnej sieti @slovaklinesmagazin.sk v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže

Redakcia In Drive magazínu Slovak Lines, je oprávnená bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá

Výhry budú rozposlané Slovenskou poštou najneskôr do 30 dní od vyhlásenia súťaže pokiaľ nie je uvedené inak.

Redakcia In Drive magazínu Slovak Lines, nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre či výhry samotnej po jej podani na Slovenskej pošte

V prípade, že výhra nebude účastníkom súťaže vyzdvihnutá, vráti sa na adresu redakcie In Drive magazínu Slovak Lines, bude možné si ju vyzdvihnúť osobne, na základe dohovoru s redakciou Slovak Lines magazínu v dohodnutom termíne, najneskôr však do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Potom výhra prepadá. Účastník je oprávnený reklamovať nedoručenie výhry v priebehu 3 mesiacov od oznámenia výhry.

Ak sa výherca po vyhlásení výsledkov a ich uverejnení na socialnej sieti @slovaklinesmagazin.sk neprihlási cez správu do redakcie magazínu Slovak Lines do 14 dní, výhra prepadá a následne na ňu nemá výherca nárok.

Redakcia portálu www.kamkam.eu si vyhradzuje právo v prípade nutnosti nahradiť výhru inou výhrou podobnej hodnoty

Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť a nie je ich možné vymáhať súdnou cestou

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.