ONLINE MAGAZIN

Pravidlá súťaže

 

 • Organizátorom súťaže je SLOVAK LINES MAGAZÍN, zastúpený vydavateľom.
 • Cenou v súťaži sú 1x akčná kamera NICEBOY VEGA X PLAY v hodnote 57€ a 2× 128GB pamäťová karta Canvas GO! Plus micoSDXC v hodnote 26,90€ (kus).
 • Do súťaže sa môžu zapojiť všetci starší ako 15 rokov, s výnimkou zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
 • Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť iba jedenkrát. Platný a zaradený do žrebovania o hlavnú a vedľajšie výhry je každý hlas so správnou odpoveďou na súťažné otázky 1 až 3. V prípade viacnásobného zapojenia sa do súťaže rovnakého účastníka súťaže z rôznych e-mailových adries, bude uznaná len prvá odpoveď na súťažné otázky.
 • Účasť v súťaži je bezplatná. Organizátor súťaže neručí za správne doručenie súťažných správ s odpoveďou a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.
 • Súťaž začína 30. 5. 2021 a súťažný email musí byť vyplnený najneskôr do 30. 6. 2021 do 24:00 hod. Žrebovanie sa uskutoční 01. 07. 2021. Výhercu súťaže budeme kontaktovať e-mailom a zároveň jeho meno uverejníme na stránkach magazínu alebo na sociálnych sieťach.
 • V prípade, ak si do 31. 7. 2021 výherca neprevezme výhernú cenu, prepadne táto v prospech organizátora súťaže.
 • Cena nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie. Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami.
 • Údaje dotknutých osôb v súťaži sú získavané a spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov).
 • Účelom spracúvania osobných údajov, a to konkrétne meno, priezvisko a e-mail dotknutých osôb zapojených do súťaže je zapojenie sa do súťaže na stránke https://slovaklinesmagazin.sk/.
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je samostatný súhlas, kde účastník súťaže odoslaním svojej odpovede automaticky „ Súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s pravidlami súťaže“ dobrovoľne poskytuje svoj súhlas so získavaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto, e-mail.
 • Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb zverejňuje iba v súvislosti s vyhodnotením súťaže, keď zverejní na svojej webovej stránke osobné údaje výhercu(cov) v rozsahu meno, priezvisko a mesto.
 • Prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Po zániku súhlasu dotknutej osoby alebo splnení účelu spracúvania osobných údajov budú osobné údaje dotknutých osôb a dokumenty obsahujúce osobné údaje zlikvidované.
 • Dotknutá osoba má v súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu: vydavatelstvo@slovaklinesmagazin.sk
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo prerušenie súťaže alebo jej zrušenie v prípade nízkej účasti, ako aj na zmenu pravidiel súťaže. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na svojej web stránke.